Artikel 1, Definities

Organisatie: EAT and get FIT

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:
Lianne E. Beijer, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gewichtsconsulent en personal trainer;
De opdrachtgever/cliënt:
Degene aan wie door de gewichtsconsulent advies, scholing en/of training verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
De overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen EAT and get FIT en de opdrachtgever tot stand komt.

 Artikel 2, Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen EAT and get FIT en opdrachtgever/cliënt.

Artikel 3, De overeenkomst
3.1 Voor aanvang van elk nieuw begeleidingstraject wordt een getekende overeenkomst aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan tussen EAT and get FIT en de opdrachtgever.
3.2 Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
3.3 De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.
3.4 De door de opdrachtgever afgenomen diensten van EAT and get FIT zijn 6 maanden geldig vanaf betalingsdatum. Na verstrekking van deze 6 maanden vervalt het recht van de opdrachtgever op de afgenomen dienst en kan de gewichtsconsulente weigeren de afgenomen dienst alsnog op een later tijdstip uit te voeren. Indien er uitstel gewenst is en de opdrachtgever op een later tijdstip, buiten de 6 maanden, gebruik wilt maken van de afgenomen diensten, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen door EAT and get FIT en opdrachtgever.

Artikel 4, Non-acceptatie
EAT and get FIT heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van EAT and get FIT niet kunnen voorzien van een toegevoegde waarde. In dit geval is er sprake van non-acceptatie.

Artikel 5, Praktijkadres
5.1 De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
5.2 De gewichtsconsulent levert online coaching diensten per e-mail wisseling. Op verzoek is telefonisch contact mogelijk op een vooraf afgesproken datum en tijdstip. De datum en tijd voor telefonische consulten ligt vast en van elke wijziging in tijd wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 6, Verhindering bij persoonlijk of telefonisch contact
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het vooraf afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Hetzelfde geldt voor een telefonisch consult. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Desbetreffende afspraak kan betrekking hebben op zowel voedingsconsulten als fysieke trainingen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Betreffende afspraken op een dag volgend op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Zaterdag en zondag, met uitzondering van erkende feestdagen, zijn tevens werkdagen.

Artikel 7, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 8, Privacy
6.1 EAT and get FIT respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt EAT and get FIT geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
6.2 Overeenkomstig zal de gewichtsconsulent de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Artikel 9, Intellectuele eigendom
De cliënt ontvangt het afgesproken advies en coaching via de e-mail tijdens de afgesproken periode waarvoor betaald is. De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld, anders dan voor het doel waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 10, Betaling
Na aanmelding voor online coaching en/of coaching, training, op locatie ontvangt de toekomstige cliënt een mail met intakeformulier en factuur. Het intakeformulier dient ingevuld retour gezonden te worden en de factuur dient voorafgaande aan de online coaching en/of coaching, training, op locatie betaald te worden. De behandeling start de dag nadat de gewichtsconsulent het factuurbedrag heeft ontvangen.
Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 11, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 12, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte, voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Voor elke door de gewichtsconsulent aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De gewichtsconsulent kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan trainingen geschiedt geheel op eigen risico. De gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de cliënt oploopt tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is de gewichtsconsulent niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de gewichtsconsulent georganiseerde activiteiten.
De gewichtsconsulent is niet aansprakelijk als de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de gewichtsconulent gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

De cliënt verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De cliënt verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen de gewichtsconsulent wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die de gewichtsconsulent aanbiedt.

De cliënt is jegens de gewichtsconsulent aansprakelijk wanneer de gewichtsconsulent op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de gewichtsconsulent gegeven instructies door deze cliënt. De cliënt dient de gewichtsconsulent te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere cliënten veroorzaakt.

Artikel 13, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.